Drogi Czytelniku,

Jeśli dotarłeś do tej części naszego serwisu internetowego, to proszę, abyś poświęcił jeszcze chwilkę i przeczytał do końca niniejszy wpis. Wbrew temu, co czujesz i o czym  dotąd myślałeś – możesz mieć osobistą relację z Bogiem Ojcem przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie musisz być nikim szczególnym, wyjątkowo utalentowanym lub wykształconym, aby doświadczyć Bożej miłości i łaski, która jest dla każdego dostępna dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Zbawienie to najcenniejszy dar, jaki mógł otrzymać człowiek. To wolność i możliwość uzdrowienia na duchu i w ciele, wybawienie od nałogów i od grzechu, który tak bardzo niszczy dzisiejszą cywilizację. To unikatowa szansa na zmianę życia i bycie spełnionym człowiekiem. Jezus Chrystus nie był tylko wyjątkowym działaczem religijnym bądź charyzmatycznym rewolucjonistą, który żył i umarł tak, jak wielu innych przed i po nim. Jego narodziny, służba oraz zastępcza śmierć i cudowne zmartwychwstanie wskazują, że był kimś więcej, niż przeciętnym człowiekiem. Nazywał siebie Bożym Synem, uzdrawiał chorych i zniewolonych, przywracał zmarłych do życia i nawet odpuszczał ludziom grzechy, co stawiało znak równości miedzy Nim a Bogiem.

Ten sam Jezus, który przemienił życie wielu ludzi przeszło 2000 lat temu, żyje dzisiaj i ma realną moc, aby zmienić także Twoje życie, bez względu na okoliczności i przeszłość.

1. BÓG CIĘ BARDZO KOCHA!

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ew. Jana 3:16)

Bóg chce, żebyśmy osobiście Go poznali: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” (Ew. Jana 17:3)

Oferuje nam nowe i spełnione życie: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem…” (2 List do Koryntian 5:17)

Chrystus powiedział: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (Ew. Jana 10:10)

2. GRZECH STAŁ SIĘ  PRZYCZYNĄ ODDZIELENIA

Człowiek naturalnie został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale wybrał własny sposób na życie i niezależność, czego tragiczne konsekwencje zbieramy do dziś. Ten upór, wyrażający się postawą aktywnego buntu i obojętności Pismo Święte nazywa grzechem. Biblia pomaga nam zrozumieć, czym jest grzech i że grzech jest nieprawością w Bożych oczach – List do Rzymian 1:18-21 oraz Ks. Izajasza 53:5-6

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” (List do Rzymian 3:23)

„Zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23)

„Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami, a waszym Bogiem…” (Ks. Izajasza 59:2)

Grzech spowodował ogromną przepaść i człowiek próbuje dotrzeć do Boga i osiągnąć spełnienie za sprawą własnych wysiłków, takich jak moralność, filozofia czy aktywność religijna. Jednak nasza grzeszna natura i wrodzona skłonność do buntu przeciwko Bogu uniemożliwiają dotarcie do Niego naszymi własnymi siłami.

3. JEZUS CHRYSTUS JEST BOŻĄ ODPOWIEDZIĄ

Jezus umarł za Ciebie na krzyżu: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy byli jeszcze grzesznikami” (List do Rzymian 5:8).

Jezus zmartwychwstał! „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.” (Dz. 2:32)

Jedyna droga do Ojca: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.” (Ew. Jana 14:6)

Przez grzech każdy z nas jest oddzielony od Boga. Jednak Bóg w swojej nieskończonej miłości posłał własnego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas na krzyżu, przerzucając w ten sposób most nad przepaścią, która nas oddzielała od Ojca. Jezus poświęcił swoje życie dla nas. Dzięki Jego ofierze możemy otrzymać od Boga przebaczenie, miłosierdzie i rozpocząć nowe życie, jako córki i synowie kochającego Ojca.

4. JEZUS JEST ZBAWICIELEM

Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.” (Ew. Jana 1:12)

Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” (Ks. Objawienia 3:20)

Zbawienie jest darem, za który nie jesteśmy w stanie zapłacić. Bóg dał nam wolną wolę i decyzję wyboru: czy wrócimy do Niego i będziemy rzeczywiście spełnieni i zaspokojeni, czy wybierzemy życie na własną rękę, ryzykując oddzielenie od Niego na wieki?

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” (List do Rzymian 10:9-10)

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zaprosić Pana Jezusa do swojego serca i poprosić, aby przemienił Twoje życie, możesz pomodlić się tą krótką modlitwą:

„Ojcze, wiem, że złamałem/złamałam Twoje Prawo i moje grzechy oddzielają mnie od Ciebie. Bardzo tego żałuję, pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i poddać moje życie Tobie. Proszę, przebacz mi i pomóż mi żyć w sposób, który będzie się Tobie podobał. Wierzę, że Twój Syn  Jezus Chrystus umarł za moje grzechy na krzyżu, powstał z martwych, żyje i słyszy moją modlitwę. Otwieram Ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa Chrystusa, aby stał się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę, ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym/posłuszną i pełnić Twoją wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.