Wierzymy:

  • W boskość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Jego narodziny z dziewicy, Jego prawdziwe i zupełne człowieczeństwo, Jego bezgrzeszne życie, Jego nauczanie pełne władzy i mocy, Jego cierpienie i śmierć poprzez przelanie krwi za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie w ciele, Jego zasiadanie po prawicy Ojca, Jego wstawiennictwo i Jego powtórne przyjście po swój Kościół [1 List do Koryntian 1:30, 1 List do Tymoteusza 1:151 List Jana 5:7-8 Apokalipsa 1:8].
  • W potrzebę zbawienia poprzez pokutę w stosunku do Boga, wyznania swoich grzechów i zaproszenie Jezusa Chrystusa do swego serca. Usprawiedliwienie jest łaską Bożą objawiającą się w odkupieńczym dziele Jezusa, które przyjmuje się tylko przez wiarę, a potwierdzone jest ono przez owoce Ducha Świętego i święte życie [List do Rzymian 3:21-28; 8:1-4; 10:9-11].
  • W dary służb, które Jezus ustanowił w swoim Kościele, a przede wszystkim: apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli oraz w dzisiejsze działanie różnorodnych darów Ducha Świętego opisanych w Nowym Testamencie [List do Efezjan 4:11-12].