DAJEMY

BUDUJEMY

WYPOSAŻAMY

Nasze służby

Naszą misją jest:
  • zanieść „Słowo Wiary” do lokalnych kościołów oraz chrześcijańskich misji w Polsce i na Ukrainie,
  • pomóc wierzącym rozpoznać i dojść do służby w ich osobistym obdarowaniu i powołaniu,
  • pomóc liderom oraz przywódcom lokalnych kościołów w ich osobistym wzroście oraz rozwoju społeczności, które prowadzą,
  • pomóc w zrozumieniu i przywróceniu służby pięciu urzędów (List do Efezjan 4:11) w Ciele Chrystusa w Polsce i na Ukrainie,
  • rozpoznać, wspierać i rozwijać dary pięciu służb, którymi Jezus obdarował swój Kościół (List do Efezjan 4:11),
 
 • wyposażać powołane przez Boga sługi do służby w Jego Królestwie. 
Więcej informacji – http://www.slowowiary.org.pl/
Służba „Ebenezer” działająca przy CCh Kanaan jest częścią międzynarodowej fundacji chrześcijańskiej  „Ebenezer Emergency Fund International” z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Działalność fundacji to pomoc narodowi wybranemu w powrocie do Izraela. Jedną z gałęzi EEFI jest bezpośrednio służba Operacja Exodus, której wizję można wyrazić poprzez następujące słowa: „Operacja Exodus jest instrumentem Pana w pomocy i zachęcaniu Żydów do powrotu do Izraela z ziem północy i ze wszystkich narodów oraz ogłaszania celów Królestwa Bożego związanych z ich powrotem.” Wizja ta jest wypełniana poprzez bezpośrednią i praktyczną pomoc w organizacji transportu osób wyjeżdżających do Izraela – załatwianiu niezbędnych dokumentów emigracyjnych, finansowaniu i kupowaniu biletów, transportowaniu bagażu itp. Druga gałąź działalności to pomoc humanitarna Ebenezer Aid Fund, obejmująca przede wszystkim tereny dawnego ZSRR oraz Afryki. Od roku 2006 działa też biuro w Jerozolimie zajmujące się wspieraniem „olim”- żydowskich imigrantów przybywający do Izraela – po przyjeździe i osiedleniu się w Izraelu. Głównym zadaniem służby „Ebenezer” w Polsce jest tworzenie sieci osób modlących się o Fundację – co 2 miesiące jest rozsyłany (m.in. pocztą elektroniczną) list modlitewny, w którym zamieszczane są intencje z ponad 60 państw, lecz głównie z baz na terenie byłego ZSRR. Co kwartał można otrzymywać kolorowy biuletyn informacyjny z Wielkiej Brytanii (tylko w języku angielskim) opisujący najciekawsze wydarzenia. W Polsce wydrukowano cztery biuletyny będące tłumaczeniem ważniejszych biuletynów angielskich. Ostatni dotyczy wydania „2018″ i opisuje m. in. historię pierwszych spotkań fundacji „Ebenezer” w Izraelu. Z przyjemnością złożymy wizytę w kościele, który chciałby zapoznać się bliżej z działalnością fundacji. Na cele służby można wpłacać ofiary, które umożliwiają bezpośrednio wsparcie emigracji olim, a także finansowanie kosztów kserowania i rozsyłania listów modlitewnych i biuletynów (każdy list zawiera około 10 – 12 str A4). Wsparcie dla służby „Ebenezer” można wpłacać na konto CCh Kanaan: Centrum Chrześcijańskie Kanaan we Wrocławiu, nr konta ING 26 1050 1575 1000 0023 1423 5462, z dopiskiem „Ofiara na Służbę Ebenezer” Kontakt: tel. (0048) 71 33 233 76, e-mail: ebenezerps@orange.pl lub ebenezer@kanaan.org.pl

Więcej informacji: www.operation-exodus.org

Coffee House to grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym…

Jest też pomostem między Kościołem a ulicą. Pomostem, przez który Kościół może wyjść na ulicę, a ulica przyjść do Kościoła, tak, aby wielu mogło znaleźć się w Domu Bożym i przysiąść się do Jezusa i do nas – Jego uczniów.„Coffee House jest także punktem konsultacyjnym, gdzie pomagamy osobom zdecydowanym na zmianę życia w znalezieniu ośrodka, hostelu lub pracy. Pomagamy też w razie potrzeby w załatwianiu detoksu oraz spraw urzędowych. Na naszych spotkaniach oferujemy poczęstunek – kawę, herbatę, kanapki, czasem ciepłą zupę, a przede wszystkim słowo zachęty i pocieszenia.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. (Ewangelia Mateusza 9:10)

Spotykamy się na placu Dawida w każdy poniedziałek o 19:00.
Pomagamy potrzebujących oraz wysyłamy do odpowiednich placówek pomocowych.

Kontakt: Łukasz tel. 601 875 091

Strona WWW

W roku 2007 rozpoczęliśmy współpracę z Domem Opieki w Wiązowie. Naszym celem jest to przede wszystkim opieka duchowa nad mieszkańcami domu – osobami starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie, którym głosimy Słowo Boże, z którymi  po prostu przebywamy i rozmawiamy. Modlimy się o Dom, jego mieszkańców i pracowników, o zdrowie, o bieżące potrzeby, o moc Ducha Świętego, znaki i cuda, o przebudzenie duchowe. Staramy się również pomagać w praktyczny sposób, m.in. organizujemy spotkania świąteczne i przygotowujemy paczki. Wielu podopiecznych  przyzwyczaiło się do naszych wizyt i bardzo na nie czekają. Cieszymy się, że możemy wypełniać słowa Jezusa i okazywać miłość tym, którzy tak bardzo jej potrzebują. Widzimy też, jak pozytywny wpływ ma to na nas samych. Odwiedzamy dom w Wiązowie raz w miesiącu, w sobotę.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.  Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?  Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?  A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście. (Ewangelia Mateusza 25:36-40)

Jezus tak bardzo darzy wartością wszystkich ludzi, że kiedy im usługujemy to On odbiera to bardzo osobiście, jak dla niego.

Kontakt: Janusz i Teresa Pisula, poczta@kanaan.org.pl 

Patrzymy ambitnie, wierzymy, że inwestycja czasu i wszelkich wysiłków w Młode Pokolenie na sens! Jesteśmy przekonani, że młodzi i najmłodsi ludzie „zasadzeni” w Bożym Słowie łatwiej odnajdują się w codzienności, podejmują mądrzejsze decyzje, potrafią wybrać wartości zgodne z Bożym sercem. Inspiruje nas służba Becky Fisher, odpowiedzialnej za KIMI (Kids in Ministry International); we Wrocławiu współpracujemy z Dyrektor na Polskę – Izabelą Szafraniec. Wierzymy, że dzieci są bardzo wrażliwe duchowo i odpowiednio prowadzone mogą doświadczać Bożej miłości, obecności, znaków i cudów – jak każdy chrześcijanin. Działania duchowe traktujemy jako jeden z aspektów rodzicielstwa – dlatego też do rozmaitych przedsięwzięć z dziećmi i młodzieżą zapraszamy
wszystkich wierzących rodziców. Prowadzimy niedzielne zajęcia dla dzieci w wieku od 4 lat (dzieci młodsze mogą uczestniczyć w zajęciach z rodzicami), spotkania grupy młodzieżowej, sobotnie warsztaty podczas których łączymy kreatywne działania artystyczne z radosnym chwaleniem Boga i wspólnym posiłkiem, działania charytatywne i wolontaryjne.
Naszym celem jest połączenie pokoleń i budowanie relacji dzieci z Bogiem i dzieci z rodzicami. „..i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom …
(Księga Malachiasza 3:24)

Kontakt przez biuro.

Jak przyjąć zbawienie?​

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zaprosić Pana Jezusa do swojego serca i poprosić, aby przemienił Twoje życie, możesz pomodlić się tą krótką modlitwą.