W co wierzymy?

 • Biblia została dana człowiekowi jako nieomylne, natchnione i nieprzemijające Słowo Boga oraz jest najwyższym i ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących wiary i postępowania (2 List do Tymoteusza 3:16-17; List do Hebrajczyków 4:12-13).
 • Bóg istnieje jednocześnie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego (Ewangelia Jana 15:26, Ewangelia Mateusza 28:19, 1 List Jana 5:7-8).
 • Wierzymy w  boskość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Jego narodziny z dziewicy, Jego prawdziwe i zupełne człowieczeństwo, Jego bezgrzeszne życie, Jego nauczanie pełne władzy i mocy, Jego cierpienie i śmierć poprzez przelanie krwi za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie w ciele, Jego zasiadanie po prawicy Ojca, Jego wstawiennictwo i Jego powtórne przyjście po swój Kościół (1 List do Koryntian 1:30, 1 List do Tymoteusza 1:15,  1 List Jana 5:7-8,  Księga Objawienia 1:8).
 • Wierzymy w boskość Ducha Świętego wychodzącego od Ojca i Syna, którego zadaniem jest przekonywanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, oraz w to, że udziela On wierzącym mocy do zwycięskiego życia, służby w Kościele, uwielbienia Boga i ewangelizacji (1 Księga Mojżeszowa 1:2,  Ewangelia Mateusza 1:20;  1 List do Koryntian 2:10-11).
 • Wierzymy w grzeszną naturę wszystkich ludzi, wystawiającą człowieka na Boży gniew i potępienie (List do Rzymian 3:10-20; 23).
 • Wierzymy w potrzebę zbawienia poprzez pokutę w stosunku do Boga, wyznanie grzechów i zaproszenie Jezusa Chrystusa do swego serca. Usprawiedliwienie jest łaską Bożą objawiającą się w odkupieńczym dziele Jezusa, które przyjmuje się tylko przez wiarę, a potwierdzone jest ono przez owoce Ducha Świętego i święte życie (List do Rzymian 3:21-28; 8:1-4; 10:9-11).

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”

(Biblia Warszawska)

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.”

(Biblia Warszawska)

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;”

(Biblia Warszawska)

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…”

(Biblia Warszawska)

„Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”

(Biblia Warszawska)

 

„Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.”

(Biblia Warszawska)

 

„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.”

(Biblia Warszawska)

 

„Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.”

(Biblia Warszawska)

 

„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”

(Biblia Warszawska)

 

„A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.”

(Biblia Warszawska)

„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.”

(Biblia Warszawska)

„…jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. […] gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej…”

(Biblia Warszawska)

List do Rzymian 3:21-28

„Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.”

List do Rzymian 8:1-4

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.”

List do Rzymian 10:9-11

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.”

(Biblia Warszawska)

 

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,”

(Biblia Warszawska)

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

(Biblia Warszawska)

„Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.”

(Biblia Warszawska)

 „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,”

(Biblia Warszawska)

List do Efezjan 1:22-23

„…i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.”

List do Efezjan 4:4-6

„…jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.”

(Biblia Warszawska)

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;”

(Biblia Warszawska)

„A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.”

(Biblia Warszawska)

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”

(Biblia Warszawska)

„A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.”

(Biblia Warszawska)

„…a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego…”

(Biblia Warszawska)

 • Wierzymy w dwa sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa: chrzest wierzących przez zanurzenie w wodzie oraz spożywanie Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania aż do Jego powrotu (Ewangelia Mateusza 28:19, Ewangelia Marka 16:16, 1 List do Koryntian 11:23-26).
 • Wierzymy w dary służb, które Jezus ustanowił w swoim Kościele, a przede wszystkim: apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli oraz w fak, że Duch Święty działa także dziś przez dary opisane w Nowym Testamencie (List do Efezjan 4:11-12).
 • Wierzymy w duchową jedność i powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, tworzących jeden Kościół, który jest Ciałem Chrystusa na ziemi (List do Efezjan 1:22-23; 4:4-6; 1 List Piotra 2:9).
 • Wierzymy w widoczny powrót Pana Jezusa w ciele (2 List do Tesaloniczan 2:8).
 • Wierzymy w zmartwychwstanie umarłych na sąd ostateczny (1 List do Tesaloniczan 4:16-17).
 • Wierzymy w wieczne szczęście sprawiedliwych i w wieczne potępienie niegodziwych (Ewangelia Łukasza 16:19-31, 2 List do Tesaloniczan 1:7-9).

Jak przyjąć zbawienie?​

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zaprosić Pana Jezusa do swojego serca i poprosić, aby przemienił Twoje życie, możesz pomodlić się tą krótką modlitwą.