Informacja dla Petentów CCH Kanaan Wrocław

1. Centrum Chrześcijańskie KANAAN, zwane dalej „Kościołem Kanaan” z siedzibą przy ul. Sępiej 2-6, 53-143 Wrocław jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów i zasad ich realizacji zawartych w Statucie Kościoła Kanaan.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, urzędy

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) obsługi petentów
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

7. Centrum Chrześcijańskie Kanaan z siedzibą przy ul. Sępiej 2-6, 53-143 Wrocław nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.